Ankieta

Ankieta, o wypełnienie której Panią/Pana prosimy ma charakter anonimowy. Jej celem jest zbadanie liczby  osób chcących wziąć udział  w spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, czyli tzw. grup wsparcia lub grup samopomocowych (zgodnie z art.  10 ust 3 z ustawy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej) oraz zbadanie  tematyki przydatnej dla uczestników spotkań. Ankieta przeprowadzana jest przez asystenta rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.  

Ankieta