Wszystkie wpisy, których autorem jest Łukasz Gęca

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie poszukuje osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego

Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie.

Ankieta

Ankieta, o wypełnienie której Panią/Pana prosimy ma charakter anonimowy. Jej celem jest zbadanie liczby  osób chcących wziąć udział  w spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, czyli tzw. grup wsparcia lub grup samopomocowych (zgodnie z art.  10 ust 3 z ustawy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej) oraz zbadanie  tematyki przydatnej dla uczestników spotkań. Ankieta przeprowadzana jest przez asystenta rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.  

Ankieta

Ankieta

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Głusk ma na celu rozeznanie: Czy jest zapotrzebowanie na specjalistyczne poradnictwo* w gminie Głusk.

*Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach             z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

ANKIETA BADAJĄCA ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO W GMINIE GŁUSK

Ważne!

W związku z kończącym się okresem zasiłkowym 2018/2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk przypomina o konieczności złożenia nowych wniosków o:

  1. Świadczenie wychowawcze.
  2. Świadczenie „Dobry start”.
  3. Świadczenia rodzinne.
  4. Fundusz alimentacyjny.

 

Ogłoszenie naboru kandydatów na stanowisko pracy

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

  1. Nazwa i adres jednostki:                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk,  
  2. Rynek 1, 20-388 Dominów
  3. Nazwa stanowiska pracy: Asystent rodziny
  4. Liczba i wymiar etatu: 80 godzin zegarowych w miesiącu

                                                               Więcej informacji

 

Termin składania dokumentów:

2019-09-12 ( do godz. 15:00)

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że od 01.08.2019 r. kontynuuje współpracę z Bankiem Żywności w Lublinie w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Program 2019.

 

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1.402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1.056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2019 zapraszamy od 01.08.2019 r. do złożenia stosownego oświadczenia.

 

Osoby, które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk, ul. Rynek 1,20-388 Dominów,
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

Wnioski Elektroniczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuję, że składając elektroniczny wniosek o 500+, 300+, zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny, w miejscu gdzie należy podać nazwę/miejscowość Organu prowadzącego postępowanie administracyjne należy wpisać „Dominów” lub „GOPS Głusk”.