Archiwum kategorii: Bez kategorii

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie poszukuje osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego

Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie.

Ankieta

Ankieta, o wypełnienie której Panią/Pana prosimy ma charakter anonimowy. Jej celem jest zbadanie liczby  osób chcących wziąć udział  w spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, czyli tzw. grup wsparcia lub grup samopomocowych (zgodnie z art.  10 ust 3 z ustawy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej) oraz zbadanie  tematyki przydatnej dla uczestników spotkań. Ankieta przeprowadzana jest przez asystenta rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.  

Ankieta

Ankieta

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Głusk ma na celu rozeznanie: Czy jest zapotrzebowanie na specjalistyczne poradnictwo* w gminie Głusk.

*Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach             z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

ANKIETA BADAJĄCA ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO W GMINIE GŁUSK