Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent rodziny

 
   

Program asystent rodziny na rok  2021

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz z 2021 r. poz. 1236, 1535 i 1773) ogłasza „Program asystent rodziny na rok 2021”, zwany dalej „Programem”, dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

           

 1. Finansowanie Programu
 1. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2021 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 2. Łącznie na Program zaplanowano środki w wysokości do 8 mln zł. Jednocześnie minister właściwy do spraw rodziny może dokonać zmian w odniesieniu do kwoty wskazanej w Programie.
 3. Program dotyczy również zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe
  w trybie zlecenia im realizacji części lub całości zadania przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 1. Zadania objęte Programem

Dofinansowanie przyznane w formie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2 000 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

 

 1. Zasady składania ofert
 1. Wojewoda w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia programu zbierze od gmin informacje o liczbie pracujących asystentów rodziny.
 2. Wojewoda zatwierdzi zestawienie gminne, tj. jednorazowe sprawozdanie opublikowane w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) i przekaże wygenerowany z CAS plik .xls do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) za pośrednictwem platformy ePUAP.
 3. Minister właściwy do spraw rodziny w terminie do 7 dni od dnia przesłania przez wojewodów zestawień zbiorczych ogłosi listę gmin z określeniem wysokości dofinansowania.
 4. Gminy w ciągu 5 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia przesyłają do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu środków Funduszu Pracy.
 5. Wojewoda oraz beneficjent Programu zobowiązani są do podpisania umowy w sprawie przekazania dofinansowania niezwłocznie po uzyskaniu środków na realizację Programu, tj. od daty wpływu środków Funduszu Pracy na rachunek bankowy wojewody.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, beneficjent Programu jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji do urzędu wojewódzkiego w formie pisemnej.

 

 1. Zasady i tryb rozpatrywania ofert
 1.  Wyniki, z podaniem list gmin otrzymujących dofinansowanie wraz z kwotami dofinansowania, zostaną ogłoszone na stronie internetowej MRiPS.
 2. Na rozstrzygnięcie w sprawie udzielenia dofinansowania nie przysługuje odwołanie.

 

Na realizację w/w zadania Gmina Głusk otrzymała dotację w wysokości 720 zł ( środki finansowe z Funduszu Pracy), wkład własny gminy 180,00 zł.

Umową nr 1606 z dnia 08.12.2021 r.  w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego w ramach  „Programu asystent rodziny na rok 2021” zawarta pomiędzy Gminą Głusk reprezentowaną przez Pana Jacka Anasiewicza - Wójta Gminy Głusk a Wojewodą Lubelskim reprezentowanym przez Pana Albina Mazurka – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą