Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk

Rynek 1, 20-388 Dominów

 

Asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk ogłasza nabór na stanowisko: asystent rodziny.

 

Forma zatrudnienia - umowa zlecenia.

 

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Osoba nie pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. Osoba wypełniająca obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. Osoba posiada:
  a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 

Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
 2. Wysoka kultura osobista;
 3. Nieposzlakowana opinia;
 4. Umiejętność pracy w grupie;
 5. Odporność na stres;
 6. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność;
 7. Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 • Prowadzenie pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę;
 • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
 • Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

 

Wymagane dokumenty:

1)  CV,

2) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i dodatkowe umiejętności.

3) Kopie świadectw pracy.

5) Oświadczenie:

-  o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-  że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

-  że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

6) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 

Dokumenty należy składać do dnia 28.02.2022 r.  r. do godz. 15.00 decyduje data wpływu do GOPS Głusk. Ofertę można złożyć osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk" lub wysłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów. Kandydaci spełniający wymogi zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na pisemny test z wiedzy na temat znajomości wymienionych przepisów prawa (I etap) oraz na rozmowę kwalifikacyjną (II etap).

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 81 74 88 942 – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk Agnieszka Bolibok.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk

                                                                                                                                                                                                                Agnieszka Bolibok

DOKUMENTY:

Protokół

Utworzono dnia 07.03.2022
Protokół z otwarcia ofert
czytaj dalej » na temat: Protokół

Załączniki:

RODO

Utworzono dnia 11.02.2022, 12:07

Oświadczenie

Utworzono dnia 11.02.2022, 12:07

Informacje

Liczba wyświetleń: 338
Utworzono dnia: 11.02.2022

Historia publikacji

 • 07.03.2022 09:56, Łukasz Gęca
  Dodanie dokumentu: Protokół
 • 11.02.2022 12:07, Łukasz Gęca
  Dodanie załącznika: RODO
 • 11.02.2022 12:07, Łukasz Gęca
  Dodanie załącznika: Oświadczenie