Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek gazowy

Świadczenie dla gospodarstw ogrzewanych gazem

 

      Świadczenie w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającej z faktury za dostarczenia paliwa.

       Refundacja podatku VAT ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwa gazowe w nowym roku.

       O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

        Wniosek o refundację podatku VAT  należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Nie później jednak niż do 30 września 2024 r.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

       Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

       Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
 • od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

        Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

       Wzór wniosku udostępniony będzie przez ministra właściwego do spraw energii w Biuletynie Informacji Publicznej.

   Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

       Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Rozstrzygnięcie

Podobnie jak w przypadku innych form wsparcia jak dodatek osłonowy, dodatek węglowy czy na inne źródła ciepła, przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wzór wniosku do pobrania zostanie załączony w artykule po udostępnieniu go w Biuletynie Informacji Publicznej przez Ministra właściwego do sprawy energii.

ZAŁĄCZNIKI:

 • rodo
  Utworzono dnia 26.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • wniosek 2023
  Utworzono dnia 26.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

 • Wniosek 2024
  Utworzono dnia 23.01.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2024 R.

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą