Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek węglowy

Od 20 września 2022 r. obowiązują zmiany w ustawie o dodatku węglowym.

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) obowiązują od dnia 20.09.2022 r.

Nowelizacja wprowadziła następujące zmiany w zasadach rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy:

 1. Warunek wpisania źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (tzw. CEEB) uznaje się za spełniony, jeżeli główne źródło ogrzewania go zostało wpisane do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.
 2. W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 3. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym został przyznany dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, innym rodzajem biomasy, albo kotłem gazowym zasilanym skroplonym gazem LPG, albo kotłem olejowym.
 5. Wójt ma prawo do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego z danymi pozyskanymi przy rozpatrywaniu wniosku o świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego, a także z informacjami zawartymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL.
 6. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.
 7. Ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.
 8. Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. przed 20.09.2022 r.) stosuje się przepisy z uwzględnieniem w/w zmian. Sprawa nie została zakończona jeżeli wnioskodawca nie otrzymał wypłaty świadczeń.

        

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że dnia 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i będzie ona realizowana w gminie Głusk przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk.

        Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

         Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informujemy, że nie ma potrzeby załączania kopii deklaracji z CEEB do wniosku.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkująca i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

        W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;

- osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych dla gospodarstwa domowego i będzie przyznawany jednorazowo.  

      Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, od przedsiębiorcy, który sprzedawał paliwo stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą do dnia 30.11.2022 r.  Wnioski złożone po tym dniu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

         Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

        Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, informacje taką może odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski będzie można składać:

* elektronicznie przez platformę ePUAP;

        W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

* tradycyjnie (papierowo):

            - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach: 7:15 - 15:15 oraz we wtorki w godzinach: 8:00-16:00,

            - za pośrednictwem operatora pocztowego,

            - wrzucając wypełniony wniosek do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze Urzędu Gminy Głusk.

 Dodatek węglowy zostanie wypłacony w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.
 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą