Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego usankcjonowane jest następującymi aktami prawnymi:

 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 489),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2015, poz. 2229)

Dla kogo?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym tj. osobom uprawnionym do alimentów od rodziców na podstawie tytułów wykonawczych pochodzących lub zatwierdzonych przez sąd, jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom – pod warunkiem:
  • zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu,
  • przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
  • przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w trakcie pobierania świadczeń musi zamieszkiwać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

 • do 18 roku życia,
 • gdy kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do 25 roku życia,
 • gdy legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Dochód na osobę w rodzinie uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości aktualnie zasądzonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł na jedną osobę uprawnioną.

Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznawane na wniosek osoby uprawnionej lub  – gdy jest ona niepełnoletnia – na wniosek jej rodzica (przedstawiciela ustawowego).
Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w GOPS Głusk.
Okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnym trwa od 1 października do 30 września, wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od dnia 1 sierpnia.

Składając wniosek na nowy okres zasiłkowy osoby które złożą wnioski w miesiącu sierpniu mają gwarantowaną wypłatę świadczeń w miesiącu październiku, osobom które złożą wnioski o przyznanie świadczeń w miesiącach wrzesień-październik świadczenia są wypłacane najpóźniej do końca listopada. Składając wniosek w czasie trwania okresu świadczeniowego świadczenia są przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek do końca września, czyli końca okresu świadczeniowego.

Do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

 • tytułu wykonawczy przyznający świadczenie alimentacyjne,
 • zaświadczenie od komornika sądowego (lub innego organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne) stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • zaświadczenie od komornika sądowego (lub innego organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne) stwierdzające stan egzekucji w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu przez osobę uprawnioną do szkoły lub szkoły wyższej – dotyczy osób pełnoletnich,
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które mają być przelewane świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia\”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dodatkowe informacje:

 • Osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy są zobowiązani do informowania na bieżąco organu wypłacającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego o wszelkich zmianach mających wpływ na wypłatę świadczeń np. uzyskanie lub utrata dochodu, zmiany w składzie rodziny, wyjazd członka rodziny zagranicę, umorzenie postępowania egzekucyjnego, skuteczność egzekucji.
 • Osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy mają prawo do złożenia we właściwym na swoje miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy/ Miasta wniosku o wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku bezskuteczności egzekucji, do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne dokumentujące jej bezskuteczność.
 • Po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej – organ przyznający świadczenia wysyła do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego Urzędu Gminy/Miasta wniosek o wszczęcie postępowania mającego na celu zwiększenie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
 • Dłużnik alimentacyjny jest informowany o przyznaniu świadczeń osobie uprawnionej, o wysokości jego zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu wypłaconych świadczeń: z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wypłacanego przez ZUS przed rokiem 2005 oraz o konieczności zwrotu świadczeń wypłaconych wraz z ustawowymi odsetkami. Po zakończeniu okresu świadczeniowego dłużnik alimentacyjny otrzymuje decyzję ustalającą wysokość jego zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz zobowiązująca do zwrotu wskazanej kwoty w określonym terminie.
 • W okresie gdy osoba uprawniona pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego wszelkie pieniądze wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego w pierwszej kolejności są zaliczane na poczet zadłużenia powstałego na skutej wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenia, do wniosku o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie MRPIPS.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą