Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Utworzono dnia 20.10.2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, iż w okresie grudzień 2023 - wrzesień 2024 realizowany będzie przez nasz Ośrodek Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego Plus - Podprogram 2023.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto z miesiąca poprzedzającego.

 

Kwalifikowanie osób do Podprogramu 2023 odbywać się będzie od miesiąca GRUDNIA 2023 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu FEPŻ można uzyskać pod adresem internetowym:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 55

W poprzednim tygodniu: 102

W tym miesiącu: 438

W poprzednim miesiącu: 371

Wszystkich: 16029