Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie - AKTUALIZACJA

Utworzono dnia 28.03.2022

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 120 dni od dnia przybycia przez niego na terytorium RP.

 

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne również określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek,
 • PESEL lub NIP składającego wniosek,
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania,
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL,
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia,
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek,
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk prosi o dopisywanie na karcie osoby przyjętej do zakwaterowani datę przybycia tej osoby na terytorium RP.

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia przez niego na terytorium RP.. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Świadczenie przysługuje za każdego obywatela Ukrainy przez maksymalny okres 120 dni od dnia przybycia przez niego na terytorium RP  Oczywiście pod warunkiem, że za daną osobę przyjętą do zakwaterowania i wyżywienia na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia (art. 13 ust. 4 pkt 10 ustawy).

Świadczenie wypłacane jest z dołu.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wnioski o świadczenie pieniężne będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk  w godzinach pracy Ośrodka.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Aktualizacja - nowelizaczja z dnia 8 czerwca 2022 (Dz. U z 2022 r., poz. 1383)

1. W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowaniei wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

2. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem
3. Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.
4. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 83

W poprzednim tygodniu: 95

W tym miesiącu: 2

W poprzednim miesiącu: 396

Wszystkich: 15222