Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Komu przyznawane są usługi opiekuńcze?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić (art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

 

Warunki odpłatności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada Gminy Głusk określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 

Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych na 2022 rok wynosi 19,70 zł w dni powszednie, soboty i w niedziele.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego Kierownik może zwolnić świadczeniobiorcę w całości lub częściowo z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług ze względu na: zdarzenia losowe, poniesienia wysokich kosztów leczenia, stosowania specjalnej diety, korzystania z dodatkowych płatnych usług leczniczych, inne uzasadnione okoliczności.

 

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu usługi zgodnie z Uchwałą NR IV/36/18 Rady Gminy Głusk z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Zakres usług opiekuńczych

Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem i urzędami. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób.

 

Wymagane dokumenty

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Po zgłoszeniu pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi i ilości godzin przyznania tych usług oraz zakres wykonywania tych usług.

Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzje administracyjną (na piśmie) o przyznaniu - bądź nie - tej formy pomocy.

Każda pomoc udzielana osobie chorej jest wykonywana z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Opiekunki, mając na uwadze indywidualne potrzeby podopiecznych, dokładają wszelkich starań, aby osoba korzystająca z usług opiekuńczych była otoczona ciepłem, zaufaniem i wsparciem, aby czuła się bezpiecznie.

 

 

 

Dochód określony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, podstawa liczona w % w przedziale od – do

Wskaźnik odpłatności wyrażony w % od kosztu 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Osoba samotnie gospodarująca

Osoby w rodzinie

Do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 150 %

20 %

25 %

powyżej 150 % do 200 %

25 %

30 %

powyżej 200 % do 250 %

30 %

35 %

powyżej 250 % do 300 %

35 %

40 %

powyżej 300 % do 350 %

50 %

60 %

powyżej 350 % do 400 %

70 %

80 %

powyżej 400 %

100 %

100 %

Źródło informacji: Uchwała NR IV/36/18 Rady Gminy Głusk z dnia 27 grudnia 2018 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą