Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

(stypendia szkolne i zasiłki szkolne).

 

Podstawą prawną przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie następujących okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku (np. śmierć żywiciela rodziny, ciężka choroba, bezrobocie, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.) Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo. We wniosku należy wskazać uzasadnienie oraz pożądaną formę pomocy, a także dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Dochody rodziny wyliczane są na podstawie w/w ustawy o pomocy społecznej.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 600,00 zł.

 

I.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

a.       Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego.

b.      W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych, wniosek należy złożyć w terminie od 1 do 15 października danego roku szkolnego.

II.    KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

a.       Rodzice niepełnoletniego ucznia,

b.      Pełnoletni uczeń,

c.       Dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w 90b ust. 3 pkt 2,

d.      Świadczenie może być również przyznawane z urzędu.

 

III. KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE

a.       Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

b.      Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

IV. SZCZEGÓŁY REALIZACJI STYPENDIUM SZKOLNEGO

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej oraz dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż jeden miesiąc (w przypadku, gdy zmieniła sytuacja w rodzinie) bądź na cały okres trwania nauki ucznia w danym roku szkolnym.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, niezbędne jest  przedstawiania imiennych faktur (wystawionych na wnioskodawcę) potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne. Faktury związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) potwierdzają celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Faktura powinna zawierać:

+    nazwę wystawcy,

+    datę wystawienia/sprzedaży;

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.

+    numer dokumentu,

+    imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego,

+    pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, itp. miały adnotację „szkolny”, obuwie „sportowe”.

Jeśli zakupiony towar nie posiada tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis  i czytelny podpis.

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą