Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Źródła ciepła (pellet/drewno/LPG/olej opałowy)

Od  21 września 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed dniem 11.08.2022 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł
ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystywania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zostanie złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten będzie przyznany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk do 30 listopada 2022r.

Wnioski będzie można składać:

* elektronicznie przez platformę ePUAP;

        W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

* tradycyjnie (papierowo):

            - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach: 7:15 - 15:15 oraz we wtorki w godzinach: 8:00-16:00,

            - za pośrednictwem operatora pocztowego,

            - wrzucając wypełniony wniosek do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze Urzędu Gminy Głusk.

Proszę o wpisanie w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość bezpośredniego odebrania z organu informacji o przyznaniu dodatku. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • RODO
  Utworzono dnia 04.11.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Wniosek
  Utworzono dnia 31.10.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Wniosek

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą