Archiwum kategorii: Bez kategorii

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019/2020 poszukuje osób chętnych do pracy jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Wymagania: posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 081 751 81 62 oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

Ważne!

W związku z kończącym się okresem zasiłkowym 2018/2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk przypomina o konieczności złożenia nowych wniosków o:

  1. Świadczenie wychowawcze.
  2. Świadczenie „Dobry start”.
  3. Świadczenia rodzinne.
  4. Fundusz alimentacyjny.

 

Ogłoszenie naboru kandydatów na stanowisko pracy

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

  1. Nazwa i adres jednostki:                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk,  
  2. Rynek 1, 20-388 Dominów
  3. Nazwa stanowiska pracy: Asystent rodziny
  4. Liczba i wymiar etatu: 80 godzin zegarowych w miesiącu

                                                               Więcej informacji

 

Termin składania dokumentów:

2019-09-12 ( do godz. 15:00)

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że od 01.08.2019 r. kontynuuje współpracę z Bankiem Żywności w Lublinie w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Program 2019.

 

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1.402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1.056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2019 zapraszamy od 01.08.2019 r. do złożenia stosownego oświadczenia.

 

Osoby, które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk, ul. Rynek 1,20-388 Dominów,
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

Wnioski Elektroniczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuję, że składając elektroniczny wniosek o 500+, 300+, zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny, w miejscu gdzie należy podać nazwę/miejscowość Organu prowadzącego postępowanie administracyjne należy wpisać „Dominów” lub „GOPS Głusk”.