Opieka wytchnieniowa edycja 2019

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk realizuje zadanie w ramach modułu I tj. pobytu dziennego w:

1/ miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

2/ ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

W 2019 roku ustalone są limity wsparcia opieki wytchnieniowej w ramach Programu:

– limit 240 godzin w ramach ,modułu I i III jest sumą wsparcia dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad 1 dzieckiem/ osobą niepełnosprawną

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna. Skorzystanie ze wsparcia powyżej określonych limitów uzależnione jest od dochodu.

Środki na realizacje powyższego programu w wysokości 21 120,00 zł przyznane zostały w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (ustawa z dnia 23 października 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 2192). Wkład własny  gminy wyniesie 5 280,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie, ul. Rynek 1, Dominów, 20-388 Lublin lub pod numerem telefonu (81) 7518162, pracownik socjalny: Agnieszka Mańko

Do pobrania:

Program