Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Gmina może przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy m. in.:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (Świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób);
 2. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 3. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia (Świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko  lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci);
 4. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci (Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko);
 5. jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 120 dni od dnia przybycia przez niego na terytorium RP.

 

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne również określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek,
 • PESEL lub NIP składającego wniosek,
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania,
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL,
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia,
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek,
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk prosi o dopisywanie na karcie osoby przyjętej do zakwaterowani datę przybycia tej osoby na terytorium RP.

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia przez niego na terytorium RP.. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Świadczenie przysługuje za każdego obywatela Ukrainy przez maksymalny okres 120 dni od dnia przybycia przez niego na terytorium RP  Oczywiście pod warunkiem, że za daną osobę przyjętą do zakwaterowania i wyżywienia na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia (art. 13 ust. 4 pkt 10 ustawy).

Świadczenie wypłacane jest z dołu.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wnioski o świadczenie pieniężne będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk  w godzinach pracy Ośrodka.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Aktualizacja - nowelizaczja z dnia 8 czerwca 2022 (Dz. U z 2022 r., poz. 1383)

1. W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowaniei wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

2. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem
3. Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.
4. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą