Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

 

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

 

 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, iż w okresie grudzień 2023 - wrzesień 2024 realizowany będzie przez nasz Ośrodek Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego Plus - Podprogram 2023.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto z miesiąca poprzedzającego.

 

Kwalifikowanie osób do Podprogramu 2023 odbywać się będzie od miesiąca GRUDNIA 2023 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu FEPŻ można uzyskać pod adresem internetowym:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą