Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Edycja 2024

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do realizacji Zadania w ramach resortowego  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 115 152,90 zł.

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Program adresowany jest do:

  • członków rodzin/opiekunów dzieci do 16. roku życia posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością
i sprawowania całodobowej opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Program realizowany jest w formie:

  1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę. Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.
  2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W Gminie Głusk limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 r. wynosi nie więcej niż 150 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz 10 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Komplet dokumentów należy składać:

  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk, ul. Rynek 1 , 20-388 Dominów, lub
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej

w terminie do 29.03.2024 r. Po dniu 29.03.2024 r. nabór będzie otwarty w przypadku wolnych miejsc.

O zakwalifikowaniu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie i będzie zobowiązany niezwłocznie do dostarczenia niezbędnych i wymaganych dokumentów celem udziału w  Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk zastrzega, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

W związku z dużym zainteresowaniem odnośnie realizowanych przez tut. Ośrodek Programów „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 będzie można skorzystać tylko z JEDNEGO programu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 81 75 18 162, 517-103-783.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach:

gov.pl

oraz

niepełnosprawni.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą