Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w oparciu o art. 29 ust. 1, 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności  w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zgodnie z art. 29 ust. 1, 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

Zgodnie z art. 30 ust. 1, 2 w/w ustawy Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które:

1)nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

2)nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

● istnieje problem alkoholowy,

● nie ma stałego źródła utrzymania,

● występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,

● członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,

● członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,

● skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

● występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81-751-81-62

ZAŁĄCZNIKI:

  • rodo
    Utworzono dnia 21.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • oświadczenie
    Utworzono dnia 21.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • wniosek
    Utworzono dnia 21.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą