Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego na obszarze gmin: Głusk, Jabłonna, Strzyżewice

Projekt

„Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego na obszarze gmin: Głusk, Jabłonna, Strzyżewice”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk realizuje projekt pt. „Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego na obszarze gmin: Głusk, Jabłonna, Strzyżewice.” Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych, ( w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i osób z otoczenia , których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia uczestników projektu, zamieszkałych na obszarze Gminy Głusk, Jabłonna i Strzyżewice objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym w szczególności osób pozostających bez zatrudnienia  i/lub osób bezrobotnych, o ile mieszczą się w katalogu osób.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Jabłonna i Gminą Strzyżewice.

Grupę docelową tworzy 25 osób, w tym 7 osób z terenu gminy Głusk.

Beneficjentami projektu są osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia zawodowego lub osoby niepełnosprawne.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie uczestników projektu w postaci:
- działań aktywizujących z obszaru życia zawodowego, rodzinnego i pozazawodowego;
- reintegracji społecznej uczestników;
- kursów zawodowych;
- staży zawodowych oraz stypendiów stażowych;
- pracy socjalnej i zasiłków celowych.

 Projekt realizowany od 1 października 2021 roku  do 30 listopada 2022 roku.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą