Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono dnia 18.03.2024

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gmina Głusk informuje, że w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 575 688,00 zł
Całkowita wartość –  575 688,00 zł

 

CEL i ADRESACI PROGRAMU:

1. Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, wynikiem czego będzie poprawa funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku,

2. Wsparcie skierowane jest dla:
a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
b) osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

– o stopniu znacznym
– o stopniu umiarkowanym
– traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

ZAKRES i WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 1. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,


b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
c) załatwianiu spraw urzędowych,
d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
e ) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub odbieraniu ich z niej.

2. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, ze zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

3. Czas trwania usług asystencji osobistej

– usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 500 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 400 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Możliwe będzie zwiększenie liczby godzin do wysokości określonych w programie pod warunkiem niezrealizowania przyznanych godzin poszczególnym uczestnikom.

Do limitu godzin wliczają się godziny asystentury uzyskiwanej także z innych programów i projektów.

5. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;

3. Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością  ( asystentem nie mogą być rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu ), pod warunkiem złożenia przez osobę z niepełnosprawnością pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

6. Pomoc w formie opieki asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach w/w limitu jest bezpłatna.

7. Gmina przyznaje usługę opieki asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością na podstawie :

 • Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu, wraz z aktualnym orzeczeniem oraz zakresem czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
 • Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu, wraz z aktualnym orzeczeniem oraz zakresem czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
 • Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, której wzór stanowi załącznik nr 15 do Programu,
 • Klauzuli informacyjnej RODO Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk.

W Gminie Głusk usługi w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 będą realizowane przy współpracy z Fundacją Honesty, ul. Aleksandry Wachniewskiej 9/4, 22-470 Zwierzyniec.

W pierwszej kolejności usługi asystencji osobistej zostaną przyznane:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów w terminie do 27.03.2024 r. Po dniu 27.03.2024 r. nabór będzie otwarty w przypadku wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje, można uzyskać w GOPS Głusk pod numerem telefonu 817518162.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik nr 7
  Utworzono dnia 18.03.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Karta zgłoszenie do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

 • Załącznik nr 8
  Utworzono dnia 18.03.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Karta zakresu czynności do Programy "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

 • Zalacznik nr 15
  Utworzono dnia 18.03.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Klauzula informacyjna RODO Ministra Rodziny I Polityki Społecznej

 • Klazula GOPS Głusk
  Utworzono dnia 18.03.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 74

W poprzednim tygodniu: 126

W tym miesiącu: 344

W poprzednim miesiącu: 1019

Wszystkich: 20063